Declaratia Presedintelui ANPM privind politica in domeniul calitatii

DECLARATIE privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție,  în perioada 2021 – 2025

Planul de integritate al APM Bacău pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție,  în perioada 2021 – 2025, revizuit

PLATFORMA NATIONALA DE PREGATIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA

HOTARAREA CJSU BACAU NR. 10 / 22.11.2023, Plan de masuri sezon rece 2023-2024

HOTARAREA CJSU BACAU NR. 07 / 21.07.2023, ANEXA 1, ANEXA 2

HOTARAREA CJSU BACAU NR. 34 / 22.03.2022

pentru aprobarea planului de masuri pentru reducerea fenomenului de ardere a miristilor si a resturilor vegetale de pe terenuri arabile si pajisti

HOTARAREA CJSU BACAU NR. 11 / 22.11.2023

privind evidenta si aprobarea spatiilor de cazare  existente la nivelul UAT-urilor din judetul Bacau pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

Lista spatiilor de cazare existente la nivelul UAT-urilor din judetul Bacau

HOTARARE CJSU Bacau nr. 26 / 02.03.2022

privind deschiderea și utilizarea unui cont de donații, utilizat de Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea ajutorării persoanelor refugiate din Ucraina

Informatii complete pentru refugiatii din Ucraina se gasesc pe site-ul: www.dopomoha.ro, in limbile romana, engleza si ucrainiana.

Clarificari de la Ministerul Transporturilor

Plata tarifelor pentru serviciile prestate de către APM Bacău se va efectua prin mandat poștal sau prin ordin de plată în contul:

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Cod fiscal: 4278256

Banca: TREZORERIA BACĂU

CONT: RO88TREZ0615032XXX000376

APLICAREA VIZEI ANUALE

Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu prin Ordinul MMAP nr. 1150 / 27.05.2020, cu anexele aferente

Noile prevederi legale din Legea 197/2022 privitoare la prevenirea şi  combaterea atacurilor de urs brun

Formularul online de inregistrare

Pentru crearea unui cont de acces in Sistemul Integrat de Mediu acesati: Raportare ANPM

Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale: CLICK AICI

Date de contact APM Bacau:

Municipiul Bacău, str. Oituz nr. 23
Telefon:  0234-512708
Fax: 0234-571056

email: office@apmbc.anpm.ro

Pentru consultarea site-ul vechi APM Bacau, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa transmiteti o cerere la adresa de e-mail arhiva@anpm.ro

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 544 / 2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor si ale art. 11, alin (1) din HOTĂRÂREA nr. 1000 / 17 octombrie 2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, "agentiile regionale pentru protectia mediului se desfiinteaza. In judetele unde au functionat acestea se infiinteaza agentii judetene pentru protectia mediului".

Începând cu data de 14 noiembrie 2012, ARPM Bacau s-a desfiintat si s-a înfiinţat APM Bacău care îndeplineşte atribuţiile de autoritate locală de mediu din judeţul Bacău.

Activităţile principale ale APM Bacău sunt:

a) emite acte de reglementare în conformitate cu competenţele stabilite prin HG nr. 1000 din 17 octombrie 2012 şi prin alte acte normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului;

b) parcurge procedurile si emit avize de mediu pentru planurile care urmeaza a fi implementate pe teritoriul judetului Bacau, cu informarea prealabila a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
c) stabileste in actele de reglementare valori-limita pentru emisiile poluantilor in mediul inconjurator in functie de gradul de poluare existent, precum si metodele de masurare ale acestora;
d) gestioneaza functionarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza aerului, deseurilor, zgomotului si vibratiilor, precum si a radioactivitatii mediului, aflate in structura proprie;
e) implementeaza si mentine un sistem de management adecvat pentru activitatea laboratoarelor si statiilor prevazute in Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
f) efectueaza, la cerere, masurari si analize de laborator ale calitatii factorilor de mediu;
g) efectueaza si deruleaza activitati de monitorizare a calitatii mediului inconjurator la nivel teritorial, prin operarea echipamentelor, colectarea si validarea datelor si transmiterea acestora catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;
h) asigura colectarea si validarea datelor primare necesare evaluarii calitatii aerului, pe care le transmite Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
i) elaboreaza periodic rapoarte privind starea factorilor de mediu la nivelul judetului Bacau;
j) verifica modul de implementare a proiectelor de tip "implementare in comun" (JI) in baza Protocolului de la Kyoto;
k) elaboreaza, impreuna cu titularul de activitate si cu autoritatile implicate, planurile de actiune pe termen scurt in domeniul calitatii aerului;
l) participa la elaborarea planurilor de mentinere a calitatii aerului si a planurilor de calitate a aerului si le avizeaza;
m) elaboreaza rapoarte privind stadiul si efectele realizarii masurilor din planurile de calitate a aerului, din planurile de mentinere a calitatii aerului si din planurile de actiune pe termen scurt;
n) asigura implementarea la nivel teritorial a prevederilor legislatiei nationale referitoare la compusii organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina;
o) nominalizeaza reprezentanti in cadrul comisiilor pentru evaluarea si analizarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune pentru reducerea nivelului de zgomot;
p) realizeaza colectarea, centralizarea, validarea si prelucrarea datelor si informatiilor de mediu la nivel judetean pentru elaborarea unitara a inventarelor si rapoartelor de emisii de poluanti atmosferici si de gaze cu efect de sera;
q) participa la elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor si la monitorizarea realizarii obiectivelor stabilite prin aceste planuri;
r) aproba planurile elaborate de operatorii economici in vederea eliminarii echipamentelor care contin sau sunt contaminate cu bifenili policlorurati (PCB), conform legislatiei in vigoare;
s) aproba transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei, conform legislatiei in vigoare;
s) emite avizul de imprastiere a namolului conform legislatiei in vigoare privind protectia mediului si, in special, a solurilor, cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura;
t) realizeaza colectarea, validarea si prelucrarea datelor si informatiilor in domeniul gestionarii deseurilor si a celor privind chimicalele la nivel judetean;
t) asigura identificarea, promovarea si monitorizarea implementarii proiectelor prioritare din Planul national de actiune pentru protectia mediului; elaboreaza si actualizeaza planul local de actiune pentru mediu;
u) atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe baza conventiilor de custodie, conform legislatiei in vigoare;
v) asigura administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite in custodie;
w) monitorizeaza activitatea de administrare a ariilor naturale protejate;
x) elaboreaza masuri minime de conservare pentru ariile naturale protejate de interes comunitar care nu sunt atribuite in custodie;
y) implementeaza si/sau sprijina implementarea politicilor si strategiilor privind educatia ecologica si constientizarea publicului in domeniul ariilor protejate;
z) deruleaza procedura de evaluare adecvata pentru planuri/proiecte susceptibile sa genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
aa) realizeaza lista siturilor contaminate/potential contaminate, decide asupra necesitatii realizarii investigarii si evaluarii preliminare si/sau de detaliu a zonelor contaminate, analizeaza si aproba programele de remediere a zonelor in care solul si subsolul sunt afectate;
bb) asigura accesul publicului la informatia de mediu, consultarea si participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul, in conditiile legislatiei specifice;
cc) participa la programe si proiecte nationale si internationale, cu consultarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
dd) elaboreaza propuneri privind delimitarea ariilor naturale protejate de interes national, a caror limite nu sunt aprobate printr-un act normativ;
ee) indeplineste atributii in domeniul protectiei informatiilor clasificate, conform prevederilor legale in vigoare;
ff) asigura implementarea sistemului de control managerial intern;
gg) deruleaza procedura de evaluare a impactului asupra mediului, procedura de evaluare a rapoartelor de securitate si procedura de evaluare adecvata pentru proiectele care intra sub incidenta legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii;
hh) deruleaza procedura de autorizare integrata de mediu si de emitere a autorizatiei integrate de mediu;
ii) urmareste indeplinirea cerintelor legislatiei de mediu din actele de reglementare emise si, in cazul constatarii unor neconformitati, ia masurile care se impun, potrivit competentelor stabilite de legislatia in vigoare;
jj) gestioneaza inventarierea instalatiilor ce intra sub schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de sera, pentru perioada 2013-2020;
kk) asigura functionarea secretariatelor de risc de la nivel local;
ll) urmareste aplicarea la nivel teritorial a programelor si masurilor pentru respectarea conventiilor, acordurilor si tratatelor internationale in domeniu la care Romania este parte;
mm) asigura consilierea si coordonarea procedurilor de emitere a actelor de reglementare;
nn) indeplineste si alte atributii stabilite prin actele normative pentru domeniul sau de activitate ori de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in conditiile legii.

 

Proiectul „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

Ghidul explicativ pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

Procedura de sistem  privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

TRANSPARENTA DECIZIONALA CLICK AICI

Proiectul nr. SMIS 59933 intitulat:”IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MEDIU”, depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", Proiecte Retrospective POS CCE Axa prioritara III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro